Escola Antoni Gaudí

Sant Boi de Llobregat

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Escola CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2018-19

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2018-19

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

 Informació del procés de preinscripció:

 

Fases de la preinscripció

Dates

 

Publicació de vacants (provisional)

 

9 d’abril

 

Presentació de sol·licituds

 

del 13 al 24 d’abril

 

Presentació de documentació

 

fins al 25 d’abril

 

Publicació de llistes amb barem provisional

 

3 de maig

 

Presentació de reclamacions al barem

 

del 4 al 8 de maig

 

Publicació de llistes amb barem definitiu

(un cop resoltes les reclamacions)

 

   10 de maig     

 

Sorteig (Departament d’Ensenyament)

 

11 de maig

 

Publicació de llistes definitives preinscrits

 

15 de maig

 

Publicació de vacants (definitiva)

 

11 de juny

 

Publicació de llistes definitives d’admesos

 

12 de juny

 

 

 

Període de matriculació

 

Del 21 al 27 de juny

 

Publicació alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió

 

1 d’octubre

 
Sol·licitud:
Encara no disponible

 • Presentar-la dins el termini establert al centre de primera opció o a les oficines municipals d'escolarització.
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. S'hi poden indicar diverses peticions d'admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 
A més de la sol·licitud:
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 
Criteris generals:
 • Existència de germans escolaritzats al centre (o Institut adscrit) o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.
 • Proximitat (només un): Viure a la zona: 30 punts / Treball del pare o mare a la zona: 20 punts / Viure al municipi: 10 punts
 • Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts
 • Discapacitat de l'alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans, igual o superior al 33%: 10 punts
Complementaris (per desempatar):
 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
 • Pare o mare, el tutor o tutora o els germans hagin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
 
Darrera actualització de dissabte, 7 d'abril de 2018 10:23