Escola Antoni Gaudí

Sant Boi de Llobregat

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Consell Escolar
Consell Escolar

Beca menjador 2011-2012

Correu electrònic Imprimeix PDF

 Benvolgudes famílies:

Com cada any ja podeu sol·licitar la beca de menjador pel curs vinent.

Demaneu a consergeria els impresos i les instruccions per formalitzar-la.

Es prega presentar la sol·licitud amb tots els papers, abans del 10 de juny (A consergeria)

Atentament. EL CONSELL ESCOLAR

 

Carta de compromís

Correu electrònic Imprimeix PDF
Benvolgudes famílies,
 
Ens dirigim a vosaltres per a comunicar-vos que a l’escola estem elaborant la CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU i per explicar-vos en què consisteix.
Darrera actualització de dijous, 2 de juny de 2011 13:26 Llegiu-ne més...
 

Tasca del Consell Escolar

Correu electrònic Imprimeix PDF

El Gaudí, entre d'altres, comparteix la preocupació per l’ensenyament públic a partir de les retallades pressupostàries i en temes de personal que s’estan produint des de fa temps, mitjançant un discurs positiu i amb un missatge de progrés. Volem un procés mobilitzador sostingut i sostenible, que recuperi i incrementi les inversions per a garantir una bona educació pública.

Ens hem pronunciat, via consell escolar, sobre la situació econòmica i funcional de l’educació, fent paleses les mancances i dificultats per les quals estem passant, i hem remitit una resolució en aquest sentit al President Artur Mas, al Departament d’Ensenyament i al Síndic de Greuges. + INFORMACIÓ

Darrera actualització de divendres, 1 d'abril de 2011 12:28
 

Informació i normativa

Correu electrònic Imprimeix PDF

Funcions: És l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.

Composició: Cada centre determina la composició del consell escolar d'acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent. La composició del consell escolar ha de quedar recollida a les normes d'organització i funcionament del centre.

Funcionament : El consell escolar ha d'aprovar el seu reglament de funcionament que s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre. En allò que no estigui previst, s'han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d'estudi i informació que incorporen la direcció del centre, un professor o una professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, han de tenir una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

Renovació de membres: Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.

El consell escolar renovat s'ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic o la persona titular del centre privat concertat, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Educació.

Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes d'organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.

Procediments electorals: Els procediments electorals s'han de desenvolupar en el centre d'acord amb les normes que aprova el consell escolar a proposta de la direcció del centre públic o de la persona titular del centre privat concertat.
 

Normativa:

Darrera actualització de dimecres, 6 d'octubre de 2010 09:56
 


Pàgina 3 de 3